دیوارپوش چیست و چه جاهایی کاربرد دارد؟

در حالی که دیوارپوش‌ها مترادف با فضای داخلی قدیمی بودند، در سال‌های اخیر دوباره برگشته‌اند. به لطف تنوع گسترده الگوها و چاپ ها و فهرست طولانی از مزایا، در بسیاری از محیط های تجاری به یک عنصر اصلی تبدیل شده اند. دیوارپوش چیست؟ دیوارپوش ها نوعی تزئین هستند که هم در فضاهای تجاری و هم […]